Search form

Exodus 38:19

19Ay datu appát ta adígi nga nangikaptán da kitu kurtína se datu pagsiínán da, ay nàwa da ka bága. Pabeg silber datu sáwit na, ay datu untù da se datu bagákat da, ay nakalupkopán da ka silber.