Search form

Exodus 38:9

Tu abut natu amuwág natu Tabernákulu

9Ay se na pe yin na kuwaan tu amuwág ka panillod. Ay tu bátug abut na nga kurtína nga naabal ka napiya binola nga dilána, ay appát púlu se annam mitru tu kadaddu na.