Search form

Exodus 39:16

16Nangippáy da kitu síku natu annáp gútù ka duwa pánid nga nalága nga bibittì a bárus sa balitù nga pangikaptán da ka duwa nga galáng nga balitù