Search form

Exodus 39:3

3Pinitpet da tu balitù, ay se da kinuwa ka binola nga ittu tu nebulun na kadatu mannáw se datu bayolet se datu dag-daggáng nga binola nga neabal da kitu napiya nga dilána. Napiya tu nekadisaynán da.