Search form

Exodus 4:1

Tu nangngidde ne APU kitu Moses ka kababalin na

1Ay se la nga summungbát tu Moses nga nán na, “Ay kas pangarígan ta akkan dà kurugan se akkan da gìnán daya kag-kagiyan ku, ta get nán da nga, ‘Busid mu mà yán a, nga nagpassingan kikaw we APU,’ get nu nán da,” nán tu Moses.