Search form

Exodus 4:10

10Ngamay nán tu Moses ke APU, “APU, gángay kammala nga akkan nà mà nalaing magúni, ay oray kídi. Akkan na nalaing magúni, ay se akkan ku ammu ya kagiyan ku nu duddúma,” nán na.