Search form

Exodus 4:12

12Ay túya mawe ka lugud din. Ay bul-bulunan taka, ay iyà ya mamagúni kikaw, se iyà ya magikagi kikaw kadaya masápul la ikagim,” nán na.