Search form

Exodus 4:14

14Ay tútu nakarungat te APU kitu Moses, ay nán na lugud din, “Atán mà nge Aaron nga wagim nga pútut pe tu Levi. Ammù nga nalaing nga magúni. Ay atán nin na umbet manabat kikaw. Ay nu masingan naka, ay makaanggam pànang.