Search form

Exodus 4:15

15Ay masápul amomanám se mu kagiyan kaggína daya masápul la kagiyan na kadaya tolay. Iya ya mamagúni kadakayu duwa, ay se ipakammù kadakayu daya masápul la kuwaan nu.