Search form

Exodus 4:16

16Aggína ya panguniyan mu kadaya tolay, ta aggína ya árig mútung mu. Díkod ikaw ya árig Dios nga magpekagi kaggína kadaya kagiyan na.