Search form

Exodus 4:31

31Ay nangurug datu tolay nga e APU kurug tu nangibon kaggída. Ay nagukkab da nga nagday-dáyaw ke APU, kane magìna da nga inumbet siningan ne APU da nga iIsrael, ay díkod sikkaammu pe kadatu ngámin na kapar-parigátan da.