Search form

Exodus 4:6

6Ay nán manin pe ne APU kaggína, “Isùsù mu ya ímam ki unag bádum,” nán na. Ay tútu nesùsù na kurug tu íma na kitu unag bádu na. Ay kane ilawán na kammin, ay tura la pummusà tutu wala nga nagsadúra.