Search form

Exodus 4:7

7Ay nán manin ne APU kaggína, “Isùsù mu manin ya ímam ki unag bádum,” nán na. Díkod, nesùsù na kurug manin. Ay kane din na ilawán na manin, ay ummawan tu sadúra na ngin. Napiya ngin tu íma na nga ummán kadatu duddúma nga parte baggi na.