Search form

Exodus 4:8

8“Ay nu akkan da pà-pàgan tu nunna nga pakelasínán da kuma, ay mabalin na kurugan da ngin ya mekàduwa.