Search form

Exodus 40:10

10Ay warsián mu pe ya annìdúgán ka pagbasu se daya ar-aruminta na ka angngikísi mu pe kiya annìdúgán. Díkod magbalin da ka kapàgán nga kuw-kuwa ne APU.