Search form

Exodus 40:14

14Alà mu pe daya pútupútut na, ay se mu la ibádu kaggída datu kamason da,