Search form

Exodus 40:18

18Nippáy da datu pagsiínán na se datu dab-dabbi na, ay se da la neruwaddán datu takkatakkan na nga káyu, ay se da pe yin nepasíkád datu adígi na.