Search form

Exodus 40:30

30Nippáy na tu besin kitu nagbàtán datu báwi nga agtammuwán, se itu annìdúgán ka pagbasu. Ay pinayán na pe yin ka danum nga pagbaggu.