Search form

Exodus 40:9

9Ay se mu la alà ya denu wa ikkiípu se mu la warsián ya tabernákulu se daya ngámin na inunag na ka angngikísi mu kadayán se daya ar-aruminta na, ta senu magbalin da ka kuw-kuwa ne APU.