Search form

Exodus 5

Tu nipappan de Moses se Aaron kitu ári ka Egipto

1Ay kane din mabalin tun, ay nawe de Moses se Aaron kitu ári ka Egipto, ay se da nán kaggína, “Tu idi ya nán ne APU nga Dios daya iIsrael, ‘Palubúsán mu nga mawe daya tolay ku, ta senu màwa da ya piyasta nga para kiyà ka ir-ir-er,’ nán na,” nán da. 2Ngamay nán tu ári, “Inna yán na APU ta, tura ku kurugan daya kag-kagiyan na nga magpapan kiyà kadaya iIsrael? Akkan ku am-ammu yán na APU, ay se kannán ku papannan daya iIsrael!” nán na. 3Ay tútu nán de Moses se Aaron, “Ya Dios daya Hebreo, ay nagpassingan kadakami. Papannan nakami ka ir-ir-er, nga tallu ngalgaw wa dalenan ya kadayyu na, ta senu makapagbasu kami ka pagday-dáyaw mi ke APU wa Dios mi. Nu akkan mi kuwaan yán ay patayan nakami ka sinakit onu ki gubát,” nán da. 4Ngamay nán tu ári ka Egipto kaggída, “Dakayu Moses se Aaron, taanna tura nu piyán ilísi daya tolay kadaya ubra da ta? Ara ngin, mawe kayun kadaya ub-ubra nu!” 5Ay se la nán pikam tu ári, “Sinnan nu kod. Adu da tutu wala pànang ngin may daya tolay kídi nga íli, ay piyán nu nu magimáng da!” nán na.

6Ay kitun mismu nga algaw, ay binílin na datu mangiapu kadatu tolay se datu kak-kapatás da nga nán na, 7“Manggayát kídi yin, ay akkan nu iddán daya tolay ka dagámi para kiya kuwaan da nga ladrilyu.+ Aggída kampela ngin ya maggalà kadaya dagámi nga masápul da. 8Ngamay akkan nu pe assayán ya nìdang nga bíláng naya ladrilyu nga kuwaan da. Ittu kam ya kaadu naya kuwaan da. Magsad-sadut da kammala ngin nin, ay túya akipalúbus da nga mawe ka ir-ir-er nga magbasu ka pagdáyaw da kiya Dios da. 9Ay kadamtan nu wala ya ubra daya lalláki, ta senu mapasiya da pànang, ay díkod akkan da at-atangyaan nin daya busid da bàbànán,” nán na.

10Ay díkod datu ù-upisiyál se datu kak-kapatás da, ay nawe da kinagi kadatu tolay datu kinagi tu ári kaggída. Ay nán da, “Tu idi ya nán naya ári, ‘Akkan kayun na middán ka dagámi. 11Dakayu kampela ngin nin ya mawe magsápul. Ngamay ya nìdang nga kuwaan nu nga ladrilyu, ay akkan màsayán,’ nán na,” nán da. 12Ay díkod nasip-siparà datu tolay kadatu ngámin giyán ka Egipto nga magidagámi. 13Ay datu ù-upisiyál se datu kak-kapatás da, ay pardadán da kammala datu tolay ya nán da, “Masápul a nga balinan nu ya ubra nu. Ay páda na kitun kitu middán kayu pikam ka dagámi,” nán da. 14Ay datu iIsrael la pinagkapatás datu upisiyál nga iEgipto, ay bináubáut dada. “Taanna tura kúráng kitu dáti ya kinuwa nu kídi nga algaw?” nán da.

15Ay díkod datu kak-kapatás sa iIsrael, ay nawe da kitu giyán tu ári nga magríri. Ay nán da, “Apu, taanna tura dakami pe pakunán na asassu nu. 16Awan midde kadakami nga dagámi, ngamay páda na kam ya nìdang nga ubra mi. Ay se dakami pe ya báu-báut daya tolay mu. Ngamay daya tolay mu ya atán básul,” nán da. 17Ngamay nán tu ári, “Nasadut kayu kammala ngin nin! Nasadut kayu ngámin! Túya peyapeyang ya akipalúbus nu wa mawe nga magbasu ka pagdáyaw nu kiya APU nu. 18Mawe kayun kadaya ubra nu. Ata áwan kammala nga dagámi nga midde kadakayu, ay se oray nu mapakuna ay páda na kitu dáti ya mìdang nga ubraan nu,” nán na. 19Ay kane makagi kadatu kak-kapatás nga iIsrael nga akkan màsayán tu nìdang kaggída nga ubra da, ay nammuwán da ngin na nadakè in tu kapà-pàyanán da. 20Ay kane lumawán da nga gayát kitu giyán tu ári, ay nesabat da de Moses se Aaron na atán magid-iddag kaggída. 21Ay nán da kade Moses se Aaron, “E APU ya makammu wa mamánis kadakayu, áta gapu kadakayu, ay lùsawan nakami ya ári yin se daya ù-upisiyál na. Ay atán pambarán da ngin na mamatay kadakami,” nán da.

Tu nagríri natu Moses ke Apu

22Ay tútu nakiamomán manin ne Moses ke APU nga nán na, “Apu, taanna, tura nadakè ya kinuwám kadaya tolay? Taanna, tura nà ala nebon kaggída? 23Ata nanggayát kitu nangipàrob mu kiyà kiya giyán naya ári nga mangiúni kikaw, ay nadakè in ya pamà-pàyanán na kadaya tolay yin, ay áwan mu pikam kinuwa ka angngilísim kaggída,” nán na.