Search form

Exodus 5:1

Tu nipappan de Moses se Aaron kitu ári ka Egipto

1Ay kane din mabalin tun, ay nawe de Moses se Aaron kitu ári ka Egipto, ay se da nán kaggína, “Tu idi ya nán ne APU nga Dios daya iIsrael, ‘Palubúsán mu nga mawe daya tolay ku, ta senu màwa da ya piyasta nga para kiyà ka ir-ir-er,’ nán na,” nán da.