Search form

Exodus 5:4

4Ngamay nán tu ári ka Egipto kaggída, “Dakayu Moses se Aaron, taanna tura nu piyán ilísi daya tolay kadaya ubra da ta? Ara ngin, mawe kayun kadaya ub-ubra nu!”