Search form

Exodus 5:9

9Ay kadamtan nu wala ya ubra daya lalláki, ta senu mapasiya da pànang, ay díkod akkan da at-atangyaan nin daya busid da bàbànán,” nán na.