Search form

Exodus 6:12

12Ngamay nán tu Moses ke APU, “Akkan dà pà-pàgan daya iIsrael, ay tu nád agpà kiya ári nu pàgan nà. Tàwán kam kiya akkan ku ammu magúni,” nán na.