Search form

Exodus 6:3

3Nagpassingan nà kitu Abraham, kitu Isaac se kitu Jacob. Nagpassingan nà a Dios nga mannakabalin kaggída. Ngamay akkan nà nagpakammu kaggída kiya ngágan ku nga Yahweh.