Search form

Exodus 6:6

6Kagiyan mu lugud kadaya iIsrael nga iyà ya APU. Ay itálaw takayu kiya angngasassu daya iEgipto kadakayu, se ya amar-parígát da kadakayu kadaya nasulit ta ipaubra da kadakayu. Ipassingan ku kaggída ya kababalin ku ki angngalà ku kadakayu. Ay se kuda nga panísan tutu wala.