Search form

Exodus 7

1Ay nán ne APU kitu Moses, “Sinnam á, ta pagbalinan taka ka ummán ke Dios ki àráng naya ári. Ay e Aaron nga wagi mu ya bátug panguniyam. 2Ikagim mala ngámin ke Aaron datu nebílin ku kikaw, ay aggína ngala ya mangikagi kiya ári ka Egipto nga pataláwan na daya iIsrael kiya íli na. 3Ngamay pagsukíran ku ya uray naya ári, ta senu oray nu kaduwan ku wala daya nakas-kasdáaw wa ipassingan ku kiya íli Egipto, 4ay akkan naka pà-pàgan ya ári. Ay se ku la nga idde kaggída nga iEgipto ya nadammat tutu wala nga dúsa da, ay se ku la nga itálaw daya ngámin tangámalán na iIsrael nga tolay ku kiya íli Egipto. 5Ay díkod mammuwán daya iEgipto nga iyà ya APU nu panísan kuda se ku itálaw kaggída daya iIsrael,” nán na. 6Ay tu Moses se tu Aaron, ay kinuwa da kurug datu ipàwa ne APU kaggída. 7Ay kitun na nipappan da kitu giyán tu ári ka Egipto, ay walu púlu dagun tu Moses sin se walu púlu se tallu tu dagun tu Aaron nin.

Tu nakas-kasdáaw nga tàdukud tu Aaron

8Ay nán ne APU kitu Moses se tu Aaron, 9“Ay nu masápul naya ári ya nakas-kasdáaw wa pakelasínán na nga kurug daya kag-kagiyan nu, ay pelubtág mu ke Aaron ya tàdukud ki àráng naya ári ta senu magbalin ka idaw,” nán na. 10Ay díkod nawe de Moses se Aaron kitu giyán tu ári. Ay kinuwa da kurug tu nebílin ne APU kaggída. Nelubtág kurug tu Aaron tu tàdukud kitu àráng tu ári se datu ù-upisiyál na, ay nagbalin kurug ka idaw. 11Ay tútu kirrawán tu ári datu mamasírib ba tolay se datu durarákit na, se datu maragsalamangka ka Egipto. Ay gapu kitu sírib da, ay kinuwa da pe tu ummán kitu kinuwa tu Aaron. 12Nelubtagán da datu tàdukud da, ay nagbalin da pe ka idaw. Ngamay tu tàdukud tu Aaron, ay sillan na ngámin datu tàdukud da. 13Ngamay nagsúkir pikam mala tu uray tu ári, ay akkan nada nga kur-kurugan nga ummán kitu kinagi ne APU.

Tu nagbalin natu danum ka dága

14Ay se la nga nán ne APU kitu Moses, “Akkan papannan naya ári daya tolay, ta summúkir ya uray na. 15Mawe ka manin kaggína nu pagmakát kaláwa. Idaggán nu kiya dappit naya wángag ta mawe kiyán. Alà mu tu tàdukud mu wa nagbalin ka idaw kagedamen. 16Ay se mu la nán kaggína, ‘Nge APU nga Dios daya Hebreo,+ ay nepàrob nà. Nán na nga pataláwan mu kanu daya tolay na, ta senu mawe da ki ir-ir-er nga magday-dáyaw kaggína. Kinagi na yanin kikaw, may panda kídi ay akkan mu ikur-kurug.’ 17Ay túya nán ne APU kídi kikaw, ‘Tu idi ya pakasinnám nga aggína kurug ya APU. Sinnam ta ibadit ku idi ya tàdukud ku kídi wángag Nile, ay magbalin ka pabeg dága ya danum na. 18Matay ngámin daya sissida na, ay se nabuyù ya aláb na. Díkod akkan mainum daya iEgipto ya danum na,’ nán na,” nán tu Moses. 19Ay nán ne APU kitu Moses, “Ay kagiyan mu ke Aaron nga alà na ya tàdukud se na la nga itatáyag ki bátug daya dan-danum ki Egipto, ummán kadaya wángawángag, se aw-awweg, daya pisu-pisung se daya bat-battung, ta senu magbalin dayán ngámingámin ka dága. Ay magbalin ka dága ngámin daya danum ki Egipto, oray daya atán kadaya ngámin baláki nga agdanumán da,” nán ne APU.

20Ay díkod kinuwa tu Moses se tu Aaron tu nebílin ne APU kaggída. Netáyag tu Aaron tu tàdukud na, se na nebadit kitu danum kitu wángag Nile. Ay nagbalin ka dága tu danum kitu wángag. Kinuwa na idi kitu pagmar-marngán tu ári se datu ù-upisiyál na. 21Ay natay ngámin datu sissida kitu wángag, ay se nabuyù tutu wala tu danum. Díkod akkan makenum datu iEgipto kitu danum nga maggayát kitu wángag Nile. Dága ngámin datu giy-giyán ki Egipto nga kowaddán danum. 22Ay nàwa pe datu maragsalamangka ka Egipto tu kinuwa tu Moses se tu Aaron gapu kitu sírib da kampela ngin nin. Díkod akkan na naulis tu kinasúkir tu ári. Akkan nada nga kinur-kurug nga ummán kitu kinagi ne APU. 23Ay se nawe la ngin tu ári kitu palásiyu na. Akkan na nga linam-lammat tin tu nàwa. 24Ay datu iEgipto, ay nambug da kitu dappit tu wángag Nile ka pagsàduwán da, ta akkan da nga mainum tu danum natu wángag.

25Ay pittu ngalgaw ya napalábas sin nanggayát kitu namagbalin ne APU kitu wángag Nile ka dága.