Search form

Exodus 7:11

11Ay tútu kirrawán tu ári datu mamasírib ba tolay se datu durarákit na, se datu maragsalamangka ka Egipto. Ay gapu kitu sírib da, ay kinuwa da pe tu ummán kitu kinuwa tu Aaron.