Search form

Exodus 7:7

7Ay kitun na nipappan da kitu giyán tu ári ka Egipto, ay walu púlu dagun tu Moses sin se walu púlu se tallu tu dagun tu Aaron nin.