Search form

Exodus 8:11

11Umawan daya tukà ki palásiyum se kadaya babbalay daya bobonam, se kadaya babbalay daya tolay mu. Tittu ya wángag Nile ya giyán da ngin,” nán na.