Search form

Exodus 8:13

13Ay kinuwa kurug ne APU tu inadang tu Moses. Natayán ngámin datu tukà nga atán kadatu babbabalay, se kadatu amuwág da, se kadatu tal-tálun da.