Search form

Exodus 8:14

14Ay inurnúngán datu iEgipto ngámin datu natay nga tukà, se dada binun-buntun. Ay nagalibàbà tutu wala ki buyù tu ngámin Egipto.