Search form

Exodus 8:15

15Ay kane masingan tu ári nga napiya tu kà-kàwaán da ngin, ay summúkir manin tu uray na nga ummán kitu nán ne APU. Maddi na pà-pàgan tu Moses se tu Aaron.