Search form

Exodus 8:21

21Ay nu akkan muda papannan, ay palbetan ku daya pangang-angpan na lángaw. Díkod malángalángaw ka, se daya ù-upisiyál mu, se daya tolay mu. Lángaw ngámin daya babbalay mu, se daya babbalay daya ngámin iEgipto, ay oray pe daya ngámin lusà a pagdam-án da, ay pabeg lángaw pe.