Search form

Exodus 8:22

22Ta senu ammuwán mu nga iyà nga APU, ay atán kídi nga giyán, ay ipadúmà ya íli Gosen, nga ittu ya pag-agyanán daya tolay ku. Awan mawe nga lángaw kitúni ta