Search form

Exodus 8:26

26Ngamay nán tu Moses kaggína, “Nadakè ya ummán kiyán, áta kalùsawan dakami daya iEgipto nu masingan da daya animál nga pagbasu mi ke APU nga Dios mi. Ay patayan dakami tutu wala ki tùtò.