Search form

Exodus 8:28

28Ay tútu nán tu ári, “Palubúsán takayu wa mawe kiya ir-ir-er nga magbasu se magday-dáyaw kiya APU wa Dios nu, ngamay akkan kayu wa umadayyu pànang. Ikarárag nà lugud din,” nán na.