Search form

Exodus 8:3

3Mapnu tutu wala ka tukà ya wángag Nile. Ay se la nga gumàdáng dayán na tukà, se da la umbet kiya palásiyum. Madaran da kiya kuwartu mu se kiya káma mu, se kadaya babbalay daya ù-upisiyál mu se daya tolay mu. Magyán da pe kadaya aglutuwán nu ka sinápay se kadaya besin nga aglammugán nu ka arína