Search form

Exodus 9:14

14Ay nu akkan mu da nga papannan, ay nadammat daya iddè nga dúsa kikaw mismu se daya bobonan mu, se daya ngámin tolay mu ta senu ammuwán mu nga áwan mepáda kiyà ki ngámin kalawagán.