Search form

Exodus 9:16

16ngamay akkan ku kinuwa ta piyán ku ipassingan kikaw ya pannakabalin ku, ta senu mewaragáwag ki ngámin kalawagán ya ngágan ku.