Search form

Exodus 9:21

21Ngamay datu akkan mangur-kurug kitu bàbànán ne APU, ay binay-án da ngala datu asassu da se datu bak-báka da kadatu pastu da.