Search form

Exodus 9:23

23Ay díkod netáyag tu Moses tu tàdukud na se na nga ituldu ka lángit. Pinagaddug ne APU se pinagarnáb na ka ullalágu se pinagsal-sal-it na ki ngámin Egipto.