Search form

Exodus 9:28

28Makim-imallà ka mán ke APU ta napalotán nin dedi ya addug se ullalágu. Papannan takayu tutu wala ngin na akkan kayu magulli yin,” nán na.