Search form

Exodus 9:29

29Ay nán tu Moses kaggína, “Ay nu makalawán nà ki íli yin, ay magkarárag gà ke APU. Makusap kurug daya addug se ya aggudán na ka ullalágu, ta senu ammuwán mu nga oray idi ya kalawagán, ay kuw-kuwa ne APU.