Search form

Exodus 9:3

3ay panísan takayu manin. Pagpistiyan ku daya ngámin na an-animál kadaya pas-pastu nu; daya bak-báka nu se daya kabalyu nu, se daya asnu nu, se daya karneru se kalding nu, se daya kámel nu.