Search form

Exodus 9:34

34Ngamay kane masingan natu ári nga nakusap tu addug gin se tu ullalágu se tu udán, ay pinasúkir na manin tu uray na. Ay ummán pe datu bobonan na. Díkod nakabásul da manin.