Search form

Genesis 1:1

Tu nagparsuwa ne APU ki ngámin

1Kitu inanggayát na, ay pinarsuwa ne Dios ya lángit se iya kalawagán.