Search form

Genesis 1:22

22Ay se yala nga binindisiyonán ne Dios da nga nán na, “Gumánab kayu ta senu umadu kayu tutu wala nga magyán ki bebay. Ay dakayu wa an-anù, gumánab kayu pe kídi kalawagán,” nán ne Dios.