Search form

Genesis 1:26

26Ay se yala nán ne Dios manin, “Kuwaan tada ya tolay ka ummán kadàtada. Aggída ya pangiturayan tada kadaya ngámin sissida, se kadaya ngámin an-anù, ay se kadaya ngámin na ul-ulolag, alsádu se ámu. Aggída ya mangituráy kadaya ngámingámin na kumar-káray ked útun lusà,” nán ne Dios.