Search form

Genesis 1:30

30Ay daya kad-kaddat se daya kay-káyu, ay tu dayán daya mabalin kanan daya ngámin na ul-ulolag se daya an-anù se daya ngámin na sibbibiyág nga kumar-káray kid útun lusà,” nán ne Dios. Ay ittu mà kurug ya nàwa.